شرکت رسام صنعت خاورمیانه

در بیانیه ما ، رفتارمحترمانه با مردم فقط محدود به
کلمات و گفتار نیست بلکه عقیده ای است که هر روز با آن زندگی میکنیم

09124943323,04136337341